Multimodality imaging for clinical decision-making in common heart diseases

Obrazowanie wielomodalne w podejmowaniu decyzji klinicznych w częstych chorobach serca

 

PRELIMINARY AGENDA

PROGRAM RAMOWY

 

ECHOCARDIOGRAPHY NOT ONLY FOR CARDIOLOGISTS - morning sessions

ECHOKARDIOGRAFIA NIE TYLKO DLA KARDIOLOGÓW – sesje poranne

 

Cardiac ultrasound for internists and general practitioners

Badanie ultrasonograficzne serca dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu

 • Revolutions in acquisition? Handheld devices, robotic echo, Artificial intelligence-guided acquisition. Can ultrasound be performed by anyone?
  Rewolucja w akwizycji obrazów echokardiograficznych? Urządzenia przenośne, echo robotyka, akwizycja wspomagana sztuczną inteligencją. Czy badanie ultrasonograficzne serca może wykonać każdy?
 • AI-guided interpretation – how far away are we?
  Interpretacja wspomagana przez sztuczną inteligencję – jak daleko jesteśmy?
 • Can a general practitioner be the first line of cardiac ultrasonography?
  Czy lekarz rodzinny może być pierwszym ogniwem w ultrasonograficznej ocenie serca?

Echocardiography in intensive care unit

Echokardiografia na oddziale intensywnej terapii

 • Non-invasive Swan-Ganz catheter
  Nieinwazyjny cewnik Swana-Ganza
 • Which organ to image? Role of lung ultrasound
  Który narząd obrazować? Rola USG płuc
 • Valve disease or heart muscle disease?
  Choroba zastawek czy choroba mięśnia sercowego?
 • Discrepancies in AS quantitation
  Rozbieżności w ocenie ilościowej stenozy aortalnej
 • Discrepancies in valvular regurgitation quantitation
  Rozbieżności w ocenie ilościowej niedomykalności zastawkowych

 

Workshop session/Sesja warsztatowa (on-site only) - równolegle z sesjami porannymi

Zajęcia praktyczne (hands-on) z wykorzystaniem stacji roboczych; indywidualna analiza przypadków klinicznych.

 

CARDIOVASCULAR IMAGING FOR ALL INTERESTED - afternoon and evening sessions

OBRAZOWANIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH – sesje popołudniowe

 

Imaging in chronic coronary artery disease

Obrazowanie w przewlekłej chorobie wieńcowej

 • Can we expect anything new from echocardiography?
  Czy możemy oczekiwać czegoś nowego od echokardiografii?
 • Viability imaging versus scar imaging by CMR: does it matter in the post-REVIVED landscape?
  Obrazowanie żywotności miokardium versus obrazowanie blizny za pomocą CMR: czy ma to znaczenie w krajobrazie po badaniu REVIVED
 • Is the role of cardiac CT limited to non-invasive angiography? Plaque characterization and pericoronary fat – the new kids on the block.
  Czy rola CT serca ogranicza się do nieinwazyjnej angiografii? Charakterystyka blaszek miażdżycowych i tłuszcz okołowieńcowy – nowi koledzy w towarzystwie?
 • FFR and myocardial perfusion by CT – ready for prime time? Interventional CT for guiding PCI procedures.
  FFR i perfuzja mięśnia sercowego metodą CT – czy ich czas już nadszedł? Interwencyjna CT w prowadzeniu procedur PCI.

Cardiomyopathies anno 2024

Kardiomiopatie anno 2024

 • Role of imaging in defining, phenotyping and follow-up: when do we need to go beyond echocardiography?
  Rola badań obrazowych w definiowaniu, fenotypowaniu i obserwacji chorych: kiedy musimy wyjść poza ocenę echokardiograficzną?
 • Cardiac genetics – a partner with imaging
  Badania genetyczne – partner obrazowania
 • Predicting sudden cardiac death by multimodality imaging: time to support EF?
  Predykcja nagłej śmierci sercowej za pomocą obrazowania multimodalnego: czas na wsparcie EF?
 • Targeted treatments in HCM, amyloidosis and Fabry-Anderson disease – for whom, when and how to track responses?
  Ukierunkowane leczenie HCM, amyloidozy i choroby Fabry'ego-Andersona – dla kogo, kiedy i jak śledzić odpowiedzi na terapię?

Fifty shades of mitral regurgitation

Pięćdziesiąt twarzy niedomykalności mitralnej

 • Primary or secondary MR – similarities and differences
  Pierwotna czy wtórna MR – podobieństwa i różnice
 • Atrial functional MR – underappreciated category
  Przedsionkowa czynnościowa MR – kategoria niedoceniana
 • Mitral valve surgery: what information from imaging is needed pre- and intraoperatively?
  Chirurgia zastawki mitralnej: jakie informacje z badań obrazowych są potrzebne przed i śródoperacyjnie?
 • Mitral clipping – first choice or last chance treatment?
  Klipsowanie zastawki mitralnej – leczenie pierwszego wyboru czy ostatniej szansy?